YUAR – YOUTH UNITED AGAINST RACISM

התכנית מפגישה בני נוער יהודים וערבים דרך עשייה קולנועית ומאפשרת עשייה חברתית משמעותית.

התכנית הממומנת על ידי הקונגרס האמריקאי דרך ארגון USAID.

תוכנית זו הינה תוכנית הדגל של המוזיאון. היא פרושה על פני חמש שנים ומאפשרת ל 4 מחזורים של כ 100 בני נוער יהודים וערבים מ -12 בתי ספר שונים להפגש להכיר להתיידד ולעשות יחד קולנוע  

במהלך שנת פעילות יעברו הילדים פעילויות שונות ומגוונות עם צוות מנחות חברתי ועם צוות מקצועי של אנשי קולנוע.  התוכנית בנויה כך שהיא חוצת גבולות ולא רק הנוער המשתתף בה מושפע מתכניה אלא גם סביביתם הקרובה של בני הנוער ממשפחתם ועד חבריהם בבית הספר המורים והקהילה בה הם גרים.