IMG_5156

האדם במרחב הנחל – עבר, הווה, עתיד (בשילוב עם רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי)

תכנית המשלבת את תכנית ההפגשה בין תלמידים יהודיים וערביים עם תכנית "שומרי הנחל" של המשרד להגנת הסביבה. בבסיס התכנית עומד הרצון לחולל שינוי במערכת היחסים ההדדית בין יהודים וערבים ובעיקר בין שכנים החיים באותו מרחב משותף. במציאות של היום יש מקום לנסות גישה המאפשרת לכל המעורבים להכיר אחד את השני, לגשר על הריחוק והניכור, להפחית חשדנות איבה ופחד, ולקיים פעילות משותפת בטבע הסובב אותנו. התכנית ,שאורכה כ-10 מפגשים, מפגישה בין תלמידים יהודים וערבים ונסמכת הן על המוזאון והן על הנחל הסמוך לשני בתי הספר כבמה לעבודה משותפת ומקרבת.

**** מותאם לתלמידי כיתות ה'-ו', חט"ב